Cilt 5, Sayı 3 (2016)

Ekonomi & İşletme Özel Sayısı

İçindekiler

Jenerik

Jenerik PDF
itobiad itobiad

Makaleler

Türkiye’nin Dış Ticaret Dengesinde J-Eğrisi Etkisi PDF
Hüseyin KARAMELİKLİ
Dışa Açıklık ile Finansal Gelişme Arasındaki İlişki: G 20 Ülkeleri Örneği PDF
Emre BARUTÇU, Ünal ARSLAN
Türkiye’de Hisse Senedi Piyasasının Enflasyon Açıklamalarındaki Sürprizlere Tepkisi PDF
Muhammet BELEN, Ümit GÜMRAH
Toksik Liderlik Örgütsel Sağlığı Olumsuz Yönde Tetikler mi? PDF
Metin REYHANOĞLU, Özden AKIN
Bir İlişkisel Pazarlama Aracı Olarak Bağlamsal Pazarlama: Formdakal Web Sitesi Örneği PDF
Hicran ÖZGÜNER KILIÇ, B. Zafer ERDOĞAN
KONSOLİDE BÜTÇE AÇIKLARI VE İÇ BORÇ-DIŞ BORÇ İLİŞKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ* PDF
Yıldız SAĞLAM ÇELİKÖZ, İbrahim YUKACI
Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sanayisinin Yapısı: Gümrük Birliği Anlaşması’nın Öncesi ve Sonrası PDF (English)
Aslı DURAN, Dilek TEMİZ DİNÇ
BORSA İSTANBUL (BIST) VE BRICS ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Mehmet ŞİMŞEK
Benlik-İmajı Uyumunun Retoriği: Bana Ne Tükettiğini Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim PDF
BETÜL BALIKÇIOĞLU
İşletme Yönetiminde Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetiminin Yeri ve Önemi PDF
Mustafa KESEN
Aile İşletmelerinde Aile Değerlerinin Örgüt Kültürüne Etkisi PDF
Metin REYHANOĞLU, Şükran SIRKINTIOĞLU YILDIRIM
Yabancı Sermaye Yatırımları ile Cari İşlemler Açığı İlişkisi ve Cari İşlemler Açığı İçin Politika Önerileri PDF
Hayrettin Kesgingöz, Ali Rauf Karataş
Sosyal Ağ Sitelerinde Marka Temelli İçeriklerin Paylaşılmasına Yönelik Güdülerin İncelenmesi: Facebook Örneği PDF
Hakan CENGİZ, Mustafa Halid KARAARSLAN, Elif AKÇALAN, Engin MALKOÇ

Yayın Esasları

itobiad PDF
itobiad itobiad


Index & Database & Library